-->
Czas to pieniądz – błędny i szkodliwy społecznie slogan.
Podstawy / 22 lipca 2017

Czas to koszty! Powiedzenie „czas to pieniądz” kojarzone jest z wypowiedzią Benjamina Franklina z roku 1748. Jednak nie on był pierwszym, który wpadł na pomysł dopingowania do pracy stresem czasowym. Podobno autorką była pierwotnie żona szewca (1719 r.), która gromiła męża tym powiedzeniem, aby więcej zarabiał poprzez wykonywanie większej ilości pracy. Siłą zdarzeń fizycznych, z uwagi na regularne tempo pracy męża, wykonana praca korelowała dla niej z poczuciem czasu. Energii i sprawności męża nie brała pod uwagę gdyż nie był to jej wysiłek ani jej sprawność. Trud męża wiec umknął jej uwadze jako nieistotny z jej przetrwaniowego punktu widzenia. Wykonana praca przez męża dzięki pieniądzom, mogła być transferowania na pożytki dla jej organizmu, na podtrzymanie jej własnych celów życiowych. Nie wyobrażała też sobie, że buty mogłyby robić roboty tysiące razy szybciej,  lub też „złota rybka” wyposażona w kreacjonistyczną inteligencję energetyczną w ułamku sekundy mogłaby zastąpić mozolny trud męża. I rzeczywiście, dla obserwatora czerpiącego korzyści z cudzej pracy z faktu upływu czasu można wnioskować o „należnych pieniądzach” i mnożonych dobrach majątkowych. Niezależnie od tego czy pracę wykonał inny człowiek, maszyna, zwierzę, roślina, wiatr, woda czy słońce– to nie z powodu czasu praca ta ma wartość, ale z powodu skumulowania użytecznej energii…

-->
Jedna (nie)przydatna teoria
Podstawy / 8 lipca 2017

ENERGIA   Czy potrafisz sobie wyobrazić bezpostaciową formę energii? Energii, która istnieje nie jako materia i nie jako antymateria? Nie jest stanem materii, nie jest promieniowaniem, ani falą, ani ciepłem, ani prędkością,  ani cząstką elementarną ani żadnym innym materialnym bytem złożonym. Jest czystą zdolnością do wykonania pracy, przemian, kreacji i unicestwienia! Czy potrafisz sobie wyobrazić równoległy wszechświat zbudowany z innej ekspresji energetycznej niż ta znana nam – materialna, z której jesteśmy zbudowani? Fizyka odmierza energię jako ilość wykonanej pracy – czyli zmianę jednego stanu materii w inny. Odmierza ją raz w elektronowoltach opisując pracę przejścia elektronu w polu elektromagnetycznym, kaloriach jako pracę potrzebną do podgrzania 1 g wody o 1 stopień, dżulach jako ilość pracy wykonaną w ciągu 1 sekundy nadającą masie 1 kg przyspieszenie 1 metr na sekundę lub w innych pokrewnych jednostkach. Wszystkie te jednostki są przeliczalne względem siebie a ich istnienie ma jedynie branżowe i historyczne uwarunkowania. Wszystkie bez wyjątku urządzenia fizyczne oraz zmysły człowieka potrafią obserwować i mierzyć wyłącznie energię w jej różnych formach i zakresach. Niczego innego nie potrafimy zauważyć i zmierzyć albo też tego innego nie ma. Czy można zmierzyć energię bez odniesienia jej do materii? Czy istnieje energia bez materii i czym ona…

-->
Dlaczego warto mówić o wartościach?
Podstawy / 7 lipca 2017

Podstawa życia jest oparta o rozpoznanie i pomiar wartości. Nazwy i pojęcia przychodzą później – tyko w tedy gdy trzeba się komunikować. Wartość to przydatność czegoś (przedmiotu) do realizacji konkretnego celu życiowego, realnego bądź wyobrażeniowego. Dóbr jest wiele i celów jest wiele stąd duża obfitość możliwych wartości, granicząca z możliwościami umysłu ludzkiego – stąd tyle niejasności. Wartości to najważniejsze drogowskazy w każdym życiu, podstawa dokonywania wyboru, podejmowania decyzji i hierarchii działań. Bez wartości nie ma celowego działania. Nie istnieją ludzie bez poczucia wartości. Różnice jednak w rodzaju wyznawanych wartościach i przypisywanych im wagach są skrajne. Niewielu przypisze kawałkowi szmaty wartość równa wyznawanej przez fetyszystę. Wartości są spoiwem społecznym i podstawą regulacji relacji międzyosobniczych ale też niekończących się sporów i rozłamów i wojen. Chociaż w filozofii i aksjologii definiowaniu wartości poświęcono wiele rozważań, do praktyki nie wprowadzono nadal niczego szczególnego. Na niewiele przydała się systematyka i klasyfikacja pojęć. Ale wydaje się, że ten na pozór bezużyteczny twór ludzkiego umysłu ożywi umysł elektroniczny. Zagadnienie, które chcę rozważyć wygląda następująco: Czy wartości są mierzalne i porównywalne matematycznie? Czy można zbudować sztuczny system decyzyjny oparty o wartości? Czy można przypisać wszystkim wartościom wartość monetarną? Wszak niektórzy twierdzą, że wszystko można kupić. Nie ulega wątpliwości,…

-->
Czym jest życie?
Podstawy / 1 lipca 2017

Przeczytaj – może to najważniejsza teza jaką rozważysz w swoim życiu! Pozyskiwanie energii (zarabianie); celowość wykonywanej pracy oparta o decyzje (optymalizacja ekonomiczna); reprodukcja (przekazywanie informacji na temat zdobytego doświadczenia w zakresie sposobu realizacji dwóch poprzednich) to wspólne właściwości wszystkich form życia jakie znamy biologicznie  – łącznie z wirusami, które nie zawsze są zaliczane do form żywych. Życie  to ciągła ochrona doświadczenia i dorobku organizacyjnego przez zatarciem przez przeważające siły bezwładnych przemian energetycznych. To sprzeciw bardzo wyjątkowych struktur materialnych unikających destrukcji w powszechnym prądzie entropii wyrównującej stan energetyczny wszystkich cząstek materii. Życie to uporczywy sprzeciw  procesów mających swój egoistyczny cel, zuchwałych organizacji nie znoszących rozkładu i bezczynności.  Ale tylko te struktury zwane życiem w całym świecie mają moce decyzyjne i mogą wykonywać pracę celową. Ponadto potrafią zarobić na swoje trwanie i reprodukcję . To jest wyjątkowe. Czy proste formy np. wirusy dokonują wyborów/decyzji?  Owszem. Podstawowym mechanizmem decyzyjnym jest sprzężenie zwrotne ujemne regulujące większość procesów życiowych i stabilizujące działanie układów biologicznych w pobliżu ergonomicznego optimum. Bez takich regulacji żadna forma żywa nie przetrwa. Nawet jeżeli mechanizm jest nieświadomy to decyduje, np.: jak wtargnąć do komórki żywiciela, w jakie miejsce jego kodu genetycznego się wstrzyknąć, kiedy się upakować w nową formę. Miliardy podobnych…